Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer bildades 1996 och är ett opolitiskt, ej fackligt, intresseorgan för frivilliga kårer och kommunala räddningsvärn i Sverige.

Det fanns ett stort intresse att ta tillvara de kunskaper som fanns i de deltidskårer som lades ner, vilket var en ”trend” på 1990-talet. Ibland omvandlades de nedlagda kårerna till kommunala räddningsvärn men allt oftare bildades frivilligkårer som drivs i föreningsform och med visst kommunalt stöd- vanligast i södra Sverige.

Räddningsvärn och frivilliga kårer utgör ett komplement till den kommunala räddningstjänstens hel- och deltidskårer och nyttjas olika, beroende var i landet man befinner sig.

Förbundet arbetar aktivt för ett säkrare och tryggare samhälle med inriktning på brandskydd, men även för att den enskilde skall öka sin egen trygg- och säkerhet, i hemmet och i samhället i övrigt. Vi stöder de enskilda kårerna för en aktiv informationsverksamhet med bland annat ökad äldresäkerhet samt att information om hjärt- och lungräddning kan ske vid möten med föreningar och organisationer.   

Förbundets uppgift är att stödja de frivilliga kårerna i att förebygga olyckor och därmed att bidra till att minimera de hot och risker som människor ställs inför i vardagen.
Vidare att fördjupa riskmedvetandet hos enskilda och att främja allmänhetens intresse och genom den frivilliga verksamheten skydda människor, egendom och miljö.
 
Standardnivån måste vara hög i en frivillig kår och skall motsvara den kommunala räddningstjänstens krav för att kunna utnyttjas operativt och i förebyggande verksamhet. För den enskilde är det ingen skillnad hur den enskilde brandmannen avlönas – om man är heltidsanställd, RiB:are eller räddningsvärnspersonal. Bara man får hjälp, professionell hjälp, även av räddningsvärnet.
 
Medlemsavgiften till förbundet är 1000:- per medlemskår och år och i avgiften får du bland annat:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till MSB:s utbildning för frivilliga brandmän, via Cursnet
  • Möjlighet att få ersättning för självskyddsutbildning och information till allmänheten.
  • Tidningen Brandsäkert.
  • Nyheter gällande frivilligverksamheten.
  • Tillgång till förbundets nätverk.

Förbundet har ett mycket gott samarbete med MSB och Brandskyddsföreningen Sverige. Förbundet representeras även via CTIF:s arbetsgrupp för frivilliga brandmän, för att i ett europeiskt kunskapssamarbete lära och informera varandra..